Radon och radonmätning på arbetsplatser

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt och kan tränga in i byggnader genom bland annat sprickor i grunden. Radon kan komma från marken, byggnadsmaterial och vattnet. Radon från marken är den vanligaste källan till radon i hus och byggnader.

Viktigt att mäta radonhalten

Det är viktigt att utföra radonmätning och hantera radon på arbetsplatser eftersom det kan orsaka lungcancer om man utsätts för höga nivåer under en längre tid. Enligt Strålskyddsmyndigheten orsakar radon cirka 500 lungcancerfall i Sverige varje år och är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. 

Radon kan undvikas genom att mäta och minska radonhalterna i hus och byggnader. Det är viktigt att både arbetsgivare- och husägare är medvetna om riskerna med radon och vad man ska göra för att hantera det.

Radonmätning på arbetsplatser – enkelt att göra 

Som arbetsgivare är det enkelt att mäta radon på arbetsplatsen. Radonmätare för långtidsmätningar finns att köpa/beställa hos ackrediterade företag specialiserade på radon. Radonmätare för långtidsmätningar ger ett tillförlitligt årsmedelvärde och är det säkraste sättet att mäta radon på. Det viktiga är att radonmätningen följer Strålsäkerhetsmyndigheten metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatsen. I metodbeskrivningen finns beskrivet hur radonhalten ska mätas för att kunna jämföras med Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde och med Socialstyrelsens riktvärde för radon i lokaler för allmänna ändamål. 

Från och med oktober 2021 gäller en ny förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser. Den nya metodbeskrivningen för mätning av radon på arbetsplatser ersätter den från 2004. Om radonmätningen visar förhöjda nivåer behöver en radonbesiktning göras. Syftet är att ta reda på vilka saneringsåtgärder som krävs för att komma åt problemet. När det är åtgärdat ska ny kontrollmätning göras för att se att åtgärderna haft effekt. Om radonhalten fortfarande överskrider 200 Bq/m³ trots utförda åtgärder så det anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten.