Viktigt att mäta radon på arbetsplatser

Arbetsgivare har ett uttalat ansvar för arbetsmiljön, att den inte utgör en hälsorisk för de som arbetar där. Som arbetstagare ska du känna dig trygg i din arbetsmiljö.

Arbetsmiljöansvaret är omfattande och avser bland annat att kontrollera att det inte finns förhöjda halter av radon där de anställda arbetar. Ansvaret regleras i Strålskyddslagen från 2018, en lag som fullt ut är en anpassning till EU:s strålskyddsdirektiv.

Vid långvarig exponering utgör radon i inomhusluft en allvarlig hälsofara, därför ska vi ha kontroll på radonhalterna och vidta de åtgärder som behövs för att minska dessa.

För att kontrollera radonhalten behöver mätning ske återkommande. Det har många arbetsgivare ännu inte gjort. Det finns också undersökningar som visar att ca tjugo procent av arbetsplatserna har förhöjda halter av radon. Mätning av arbetsplatser är därför mycket motiverad och viktig!

Vilka lokaler ska mätas?

Alla lokaler där arbetstagare vistas mer än 4 timmar/dag ska mätas. Särskilt viktiga att mäta är lokaler i källarplan och bottenvåningar. Om det inte har utförts någon radonmätning de senaste 10 åren är det obligatoriskt att göra en mätning. Arbetsgivaren behöver alltså ta reda på om någon sådan mätning finns. Har lokalerna byggts om eller ventilationssystemet ändrats är det också skäl att göra en ny mätning.

Arbetslokaler kan ha särskilda utmaningar

Det finns flera skäl till att arbetslokaler kan vara svåra eller komplicerade att mäta. Ofta finns avancerade ventilationssystem som sätts på och stängs av vid olika tider på dygnet, på ett annat sätt än vi gör i bostäder. Det kan leda till lufttrycksskillnader på och mellan olika våningsplan. Likaså kan byggnadskonstruktionen vara mer komplicerad än i bostäder. Den verksamhet som pågår i lokalerna kan därtill variera på olika platser inom en och samma arbetsplats, t ex vid olika tidpunkter på dygnet och med olika grad av rörlighet och stillasittande.

Lokalerna behöver helt enkelt analyseras för ta reda på hur radonmätningen bäst bör genomföras, så att den blir tillräcklig.

ACATRAIN Radonmätning AB kan ge råd och stöd i undersökning, planering och genomförande av mätningen. Beställ radonmätare här.

Glöm inte arbetsplatserna i våra bostäder

I allt större utsträckning arbetar vi från våra hem och det kommer vi sannolikt att fortsätta med. Många har därför numera även en arbetslokal i sin bostad. Fastigheten kan vara kontrollerad för radon sedan tidigare men de arbetsplatser som nu har tillkommit kan vara belägna i utrymmen som inte tidigare har radonmätts. Det kan vara i ett tidigare förråd eller garage, i ett mindre hus på tomten, i en klädkammare, ligga i källarvåningen eller i ett garage.

Arbetsplatser i offentliga lokaler

Förutom att allmänheten har tillgång så är många offentliga lokaler givetvis också stora arbetsplatser, t ex sjukhus och vårdcentraler, sim- och sporthallar, förskolor och skolor, kommunkontor, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och polisen. Även sådana lokaler ska ha en radonsäker arbetsmiljö.

Radon är farligt

En långvarig exponering av radon är farlig. I Sverige drabbas varje år ca 500 av lungcancer som har orsakats av radonexponering. Radon är näst efter rökning den vanligaste orsaken till att drabbas av lungcancer.

Det handlar om förhöjda radonhalter i inomhusluft, i bostäder eller lokaler där vi vistas länge, och på arbetsplatsen exponeras vi oftast under lång sammanhängande tid. Det är därför viktigt att vi mäter och åtgärdar förhöjda radonhalter på arbetsplatser.

I Sverige har vi ett fastställt gränsvärde på 200 Bq/m3 som inte får överskridas. Det har dels fastlagts som referensvärde i Strålskyddsförordningen, dels som hygieniskt gränsvärde för radon i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vad är radon och var finns det

Överallt i marken finns radon på ett naturligt sätt, men med olika omfattning i skilda bergarter. Radon är en gas som inte syns och inte luktar men som har en radioaktiv strålning. Radongasen kan läcka in i våra byggnader och där fastnar den på partiklar i luften, som vi andas in. Strålningen kan vid långvarig exponering skada våra lungor, ytterst med risk att utveckla cancer.

Var byggnader är belägna, på vilken slags mark, har betydelse för vilken risk vi kan utsättas för. En fastighets placering kan också ha betydelse så att en fastighet som ligger på en höjd kan ha större variation i radonhalt under vintertid än sommartid. Vädret med olika tryck och temperaturer påverkar också förekomsten av radon.

Hur vi bygger, med vilken konstruktion, har också betydelse för i vilken utsträckning radon kan läcka in i våra hus, likaså ventilationssystemets funktion. Det är också viktigt att veta vilket byggnadsmaterial som använts i byggnaden. Från 1930-talet och fram till 1978 användes s.k. blåbetong i stor utsträckning och blåbetongen avger skadlig strålning. Många arbetsplatser finns i fastigheter byggda med blåbetong. Det går att undersöka om blåbetong finns i fastigheten genom att mäta gammastrålning.

Hur ska radonmätning genomföras i arbetslokaler

Mätning av radon på arbetsplatser sker i två steg – med en lång grundläggande orienterande mätning och med en eventuell kortare uppföljande mätning.

Den orienterande mätningen ska vara en långtidsmätning som pågår i minst 60 dagar under den kyligare perioden, mellan 1 okt – 30 april. Mätningen sker med s.k. spårfilmsdosor som placeras ut i de lokaler där personalen vistas. Efter mätperioden samlas dosorna in, en rapport upprättas och därefter analyseras resultatet. Efter ca en vecka kommer ett svar med resultatet tillbaka.

Mätpaket med dosor och instruktioner kan beställas direkt i vår shop och vi levererar mätpaket med posten efter ett par dagar.

Visar den orienterande mätningen på radonhalter över gränsvärdet 200 Bq/m³ genomförs en uppföljande mätning. Det är en korttidsmätning som endast genomförs under den faktiska arbetstiden på arbetsplatsen, med syftet att undersöka verklig exponering av personalen som arbetar i lokalerna. Det kan i vissa fall även vara aktuellt att göra en mätning på individnivå med särskild utrustning.

Det finns stöd

Den kan vara en ganska omfattande och komplicerad process att radonmäta en arbetsplats, inte minst om lokalerna är stora och med olika användningssätt.

Strålsäkerhetsmyndigheten tillhandahåller en metodbeskrivning som ger anvisning för hur en mätning ska gå till. Men är mätningen omfattande kan det finnas skäl att också anlita en radonkonsult. ACATRAIN Radonmätning AB kan biträda i arbetet med att planera mätningen, göra urval av lokaler, beräkna antal dosor och placera ut dessa. Vi arbetar covidsäkert i samarbete med arbetsgivaren/fastighetsägaren.

Det är viktigt att göra ett förberedande arbete som leder fram till en tillräcklig mätning för att undvika osäkra mätresultat.

Hur beräkna antal

Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning definierar omfattning och placering av mätdosor. Ur denna hämtar vi främst att

  • mätning ska ske i varje separat byggnad,
  • i en bottenvåning med markkontakt eller på ett plan under jord/källare bör en mätning/dosa ske i minst var 5:e lokal där personer vistas mer än tillfälligt,
  • på ett våningsplan ovan mark bör minst en mätning/dosa göras på varje plan med permanenta arbetsplatser och minst en per 500 m².

Om byggnaden t ex innehåller blåbetong, har utrymmen med otätheter mot mark eller intill olika schakt bör fler mätdosor placeras ut.

Ett alternativt stöd för beräkning av dosor ger den internationella metodbeskrivningen IRMA (The International Radon Measurement Association). Den kan uppfattas ha en enklare anvisning och även ge ett tydligare resultat. IRMA:s beskrivning anger främst att

  • på ett botten/entréplan ska minst en mätning/dosa ske i varje rum där personal vistas mer än 4 timmar per dygn
  • i ett källarplan ska minst en mätning/dosa ske i rum där personal vistas mer än 50 tim/år
  • i rum större än 150 m² ska ytterligare en mätning/dosa ske
  • på högre våningsplan ska minst två mätningar/dosor ske på varje våningsplan och är planet större än 500 m² ska ytterligare en mätning/dosa ske per 250 m²

IRMA:s anvisning uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens krav. Det bör sägas att den kan resultera i att något fler mätdosor används i den orienterande mätningen än med den svenska beskrivningen. Men fler mätpunkter ger säkrare data!

Åtgärder vid höga radonhalter

Visar även en uppföljande radonmätning under arbetstid på förhöjda radonvärden behöver en djupare analys göras av en radonkonsult för att inringa problematiken och föreslå lämpliga åtgärder. Att förändra ventilationen är den vanligaste åtgärden, som oftast är mycket effektiv.

Det finns också krav på att arbetsgivaren anmäler höga mätresultat till Strålsäkerhetsmyndigheten, enligt Strålskyddsförordningen (SSMFS 2018:10). Anmälningen ska omfatta vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna och var den sker, antal arbetstagare, vilken typ av mätning som gjorts och vilka radonhalter som har uppmätts mm. Det kan i vissa fall också ställas krav på att uppskatta radonexponeringen för enskilda medarbetare under arbetstid.

Det är den som sysselsätter någon i en verksamhet som har anmälningsplikten, generellt arbetsgivaren. Fastighetsägare till lokaler där verksamhet är inhyrd, kan i praktiken ha utfört eller komma att utföra radonmätning i byggnaden eller samordna en sådan process med flera hyresgäster. Men anmälningsplikten till Strålsäkerhetsmyndigheten har trots detta varje arbetsgivare för sin verksamhet.

Råd, stöd och service

ACATRAIN Radonmätning AB erbjuder kompetent stöd och service. Vi kan snabbt ge råd och vägledning samt vara på plats för insatser. Målet för vår verksamhet är en hälsosam inomhusmiljö för så många som möjligt och på ett kostnadseffektivt sätt.

Vårt motto är snabbhet och säkerhet!  


BESÖKSADRESS
ACATRAIN Radonmätning AB
Runtunavägen 19
125 40 Älvsjö
Sverige

Relaterae länkar
Radonmätning Tyskland – Radonmessen.de